Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τη μείωση της κατανάλωσης της πλαστικής σακούλας (ΦΕΚ 2812/10-8-2017)

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τη μείωση της κατανάλωσης της πλαστικής σακούλας (ΦΕΚ 2812/10-8-2017)

Καθορισμός Μέτρων και Κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2015/720/ΕΕ “για την τροποποίηση της Οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015

Επισυναπτόμενο αρχείο

Πηγή: https://www.eoan.gr/el/