Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού Και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές συσκευές

AHHE-1Η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι η διαδικασία με την οποία διαθέτουμε προς αξιοποίηση (αποσύνθεση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών) τις παλιές μας ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές προστατεύοντας το περιβάλλον και τους ανθρώπους από τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχουν. Περιλαμβάνονται όλες οι οικιακές συσκευές όπως ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, τηλεοράσεις, κλιματιστικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές ήχου, άλλες μικροσυσκευές   κ.α:

 

 

Ανακύκλωση φωτιστικών και λαμπτήρων

AHHE-2Στόχος της ανακύκλωσης φωτιστικών και λαμπτήρων είναι η συνεισφορά στην Εθνική Ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος στο γενικό πλαίσιο που καθορίζεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης του όγκου των απορριμμάτων και γενικότερα καλύτερες και ποιοτικότερες συνθήκες διαβίωσης για όλους μας. Οι λαμπτήρες και τα φωτιστικά μας μπορούν να ανακυκλωθούν υπεύθυνα, συστηματικά και αποτελεσματικά, έως και 98%, εύκολα και δωρεάν. Ανακυκλώνουμε τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, ατμών νατρίου, ατμών υδραργύρου, LED κ.α. εκτός από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως και αλογόνου. Επίσης ανακυκλώνουμε τα φωτιστικά LED, πολύφωτα, προβολείς, φωτιστικά φθορίου κ.α.

 

Η ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( ΑΗΗΕ ) έχει ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για την ανάκτηση υλικών αλλά κυρίως για τη διαχείριση των επικίνδυνων υλικών που εμπεριέχονται στις περισσότερες συσκευές. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ σε πιστοποιημένες μονάδες όπου ανακτώνται υλικά όπως ο χαλκός, ο χρυσός, το ασήμι κλπ και εμποδίζεται η διαρροή επικίνδυνων βαρέων μετάλλων όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο, το εξασθενές χρώμιο κ.α.

 

Οι υψηλότερες τιμές των μετάλλων διεθνώς, σε συνδυασμό με την προώθηση της οργανωμένης συλλογής, λόγω της οδηγίας 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επέφεραν αύξηση των ποσοτήτων ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά από τα οικιακά απόβλητα, ενώ, κατά τις εκτιμήσεις, μόνον το 13% των ΑΗΗΕ διατίθεται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή αποτεφρώνεται. Παρά τη θέσπιση κανόνων και εφαρμογή ενός νομοθετικού πλαισίου, στην Ε.Ε. μόλις το 1/3 των ΑΗΗΕ ανακυκλώνεται μέσω των εγκεκριμένων συστημάτων. Το υπόλοιπο ποσοστό είτε εξακολουθεί να πηγαίνει σε ΧΥΤΑ, είτε εξάγεται σε τρίτες χώρες, συχνά παράνομα . Μεγάλο μερίδιο των μη δηλούμενων αλλά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ, είτε υποβάλλεται σε επεξεργασία εντός της ΕΕ χωρίς τη δέουσα περιβαλλοντική φροντίδα, είτε αποστέλλεται παράνομα σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου μέρη των πολύτιμων υλικών ανακυκλώνονται κατά τρόπο επικίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. Το πρόβλημα διογκώνεται από το γεγονός ότι τα ΑΗΗΕ είναι τα ταχύτερα αυξανόμενα απόβλητα στην Ε.Ε. όπου, από 8,3-9,1 εκατομμύρια τόνους το 2005, θα φτάσουν τα 12,3 εκατομμύρια τόνους, το 2020. Σήμερα αποτελούν το 4% των αστικών αποβλήτων στην Ε.Ε.

 

Στη χώρα μας η ετήσια παραγωγή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εκτιμάται στους 140.000-180.000 τόνους ετησίως. Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έχουν προσδιοριστεί από την ελληνική νομοθεσία ως ρεύμα αποβλήτων προτεραιότητας, λόγω της επικινδυνότητάς τους, της ταχείας αύξησης του όγκου τους και των σημαντικών επιπτώσεων που προκαλεί η παραγωγή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο περιβάλλον. Λόγω των παραπάνω η ευρωπαϊκή επιτροπή έχει προτείνει την αύξηση της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ στο 85% μέχρι το 2019. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος, που σήμερα ανέρχεται στα 4 κιλά ΑΗΗΕ ανά άτομο στην Ε.Ε. (ή ισοδύναμα 2 εκατομμύρια τόνοι) θα φτάσει τα 20 κιλά ανά άτομο το 2020 (10 εκατομμύρια τόνοι).

 

Τα έσοδα από τη διαχείριση των ΑΗΗΕ στην Ε.Ε. αποτιμώνται σε περίπου 2 δις ευρώ ετησίως ενώ εκτιμάται ότι το 2020 θα ανέρχονται σε 5,6 δις ευρώ ετησίως. Δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητα που επιτελείται ως επί το πλείστον εντός της ΕΕ, η διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων δημιουργούν έσοδα και απασχόληση, αφού ο κλάδος είναι υψηλής έντασης εργασίας.

 

Η επεξεργασία ΑΗΗΕ στην ΕΕ, χωρίς τις κατάλληλες διαδικασίες, προξενεί ζημιές στο περιβάλλον, ιδίως λόγω της απελευθέρωσης βαρέων μετάλλων, όπως π.χ. υδραργύρου από τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και τις επίπεδες οθόνες ή μολύβδου από τις τηλεοπτικές συσκευές. Με βάση τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την περίοδο 2011-2020, από εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού ελευθερώνονται κατά μέσον όρο ετησίως περισσότεροι από 6.700 τόνοι αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία καταστρέφουν το όζον, με αποτέλεσμα κλιματικές ζημίες ύψους 1 δις ευρώ ετησίως.

 

Η ακατάλληλη επεξεργασία και ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες συνιστά πρόβλημα για την υγεία των ανθρώπων, που εκτίθενται σε άκρως τοξικές ουσίες όταν αφαιρούν τα πολύτιμα υλικά από τα ΑΗΗΕ, χωρίς μεθόδους προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος. Αν δεν χρησιμοποιούνται βέλτιστες πρακτικές, χάνονται ανακυκλώσιμα πολύτιμα μέταλλα και πλαστικές ύλες, και προκαλείται σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

 

Με τη σωστή διαχείριση, ελαχιστοποιούνται οι διαρροές επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον και ανακτώνται πολύτιμα μέταλλα και υλικά. Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, τα υλικά αυτά (ως ποσοστό του βάρους των ΑΗΗΕ) είναι:

 

 • Σίδηρος – ατσάλι 47,9%
 • Πλαστικό 20,6%
 • Χαλκός 7%
 • Γυαλί 5,4%
 • Αλουμίνιο 4,7%
 • Πίνακες κυκλωμάτων 3,1%
 • Υπόλοιπα 11,3%

 

Στην κατηγορία των υπολοίπων περιλαμβάνονται πολύτιμα μέταλλα όπως χρυσός και άργυρος αλλά και επικίνδυνες ουσίες όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος κλπ.

Οι ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση ΑΗΗΕ κυμαίνονται μεταξύ 50-80%, ανάλογα με την κατηγορία του εξοπλισμού, ενώ για την αξιοποίηση τους τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 70-80%.

 

 

 

 

 

 

 

 

125 Responses
 1. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch! “No one can wear a mask for very long.” by Seneca.

 2. I think that is among the most significant info for me. And i am happy reading your article. But should statement on few normal things, The web site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Just right process, cheers

 3. hey there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this website, as I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon..

 4. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 5. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 6. Pretty portion of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to claim that I get actually loved account your weblog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you get right of entry to constantly quickly.

 7. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch! “Never let inexperience get in the way of ambition.” by Terry Josephson.

 8. My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 9. Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Thanks a ton!

 10. Wonderful beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a applicable deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided vibrant transparent idea

 11. You can definitely see your skills in the work you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 12. Hi, i believe that i noticed you visited my web site so i came to “return the desire”.I’m trying to find things to enhance my website!I suppose its adequate to use some of your concepts!!

 13. Heya this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 14. I’d should check with you here. Which isn’t something I usually do! I take pleasure in studying a publish that can make individuals think. Also, thanks for allowing me to remark!

 15. Thank you for another excellent article. Where else could anyone get that type of info in such a perfect way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such information.

 16. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 17. I believe this internet site has got some very fantastic information for everyone. “To be able to be caught up into the world of thought — that is being educated.” by Edith Hamilton.

 18. I found your blog site on google and examine a couple of of your early posts. Continue to maintain up the superb operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of ahead to reading extra from you in a while!…

 19. It is really a great and helpful piece of information. I’m glad that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 20. Wonderful beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how could i subscribe for a weblog website? The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 21. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic. I actually like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is actually a wonderful web site.

 22. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between usability and visual appearance. I must say you’ve done a very good job with this. Also, the blog loads super quick for me on Chrome. Superb Blog!

 23. Hello.This article was really motivating, particularly because I was looking for thoughts on this subject last week.

 24. Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

 25. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossips and web and this is really annoying. A good site with interesting content, that’s what I need. Thanks for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 26. Thanks for another magnificent post. Where else could anybody get that type of info in such an ideal method of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the look for such info.

 27. I got what you mean , appreciate it for posting.Woh I am thankful to find this website through google.

 28. I’ll immediately snatch your rss feed as I can’t find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly permit me know in order that I may just subscribe. Thanks.

 29. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Great job.

 30. Can I just say what a reduction to find somebody who really knows what theyre speaking about on the internet. You positively know how you can bring an issue to mild and make it important. Extra individuals must learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre no more popular since you definitely have the gift.

 31. Hey, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 32. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I?¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂

 33. I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

 34. I believe this is one of the so much important info for me. And i am glad studying your article. But want to commentary on few general things, The site style is great, the articles is in point of fact excellent : D. Just right task, cheers

 35. I¦ve recently started a web site, the information you provide on this site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

 36. I’ve been surfing on-line more than three hours nowadays, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It is pretty price sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made just right content material as you probably did, the internet will be much more helpful than ever before.

 37. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 38. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup. Do you have any methods to prevent hackers?

 39. I?¦m no longer certain where you are getting your information, however good topic. I needs to spend some time studying more or understanding more. Thanks for excellent info I was in search of this information for my mission.

 40. I get pleasure from, cause I discovered just what I was having a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 41. I do agree with all the ideas you have presented in your post. They’re very convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for newbies. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 42. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 43. “Hey there. I found your blog via Google whilst searching for a similar topic, your website got here up. It seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.”

 44. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 45. There are definitely a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to deliver up. I supply the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions just like the one you bring up the place an important factor can be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around issues like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the affect of only a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 46. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I?¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 47. magnificent issues altogether, you just received a new reader. What could you recommend in regards to your submit that you made a few days ago? Any positive?

 48. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any suggestions for rookie blog writers? I’d certainly appreciate it.

 49. I really like your writing style, wonderful info, appreciate it for posting :D. “In university they don’t tell you that the greater part of the law is learning to tolerate fools.” by Doris Lessing.

 50. F*ckin’ awesome issues here. I’m very satisfied to see your post. Thank you so much and i’m looking ahead to touch you. Will you kindly drop me a mail?

 51. Hey there! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 52. Valuable info. Fortunate me I discovered your site unintentionally, and I’m surprised why this accident didn’t took place earlier! I bookmarked it.

 53. I precisely wanted to thank you so much all over again. I’m not certain what I would have undertaken without the entire methods contributed by you on that area. It truly was a real frustrating problem for me, however , discovering a new skilled tactic you handled it made me to weep with gladness. I’m grateful for the advice as well as expect you are aware of a powerful job you were getting into teaching many others using your web blog. I’m certain you haven’t encountered any of us.

 54. I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite certain I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 55. Google

  Usually posts some incredibly intriguing stuff like this. If you’re new to this site.

 56. College Sports Overload

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nonetheless genuinely worth taking a appear, whoa did one study about Mid East has got much more problerms also […]

 57. I just could not depart your website before suggesting that I extremely enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is going to be back often in order to check up on new posts

 58. how to

  […]we like to honor quite a few other world-wide-web web pages around the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 59. سكس

  […]check beneath, are some absolutely unrelated web sites to ours, nonetheless, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 60. calendar holidays

  […]check below, are some entirely unrelated internet sites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 61. Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

 62. A person essentially help to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish amazing. Wonderful job!

 63. I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 64. Hi there very cool website!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds additionallyKI am happy to search out numerous helpful info right here within the submit, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 65. I enjoy, result in I discovered just what I was taking a look for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 66. The following time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my option to learn, however I actually thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you can repair should you werent too busy looking for attention.

 67. I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 68. Hi there! I’m at work surfing around your
  blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your
  blog and look forward to all your posts! Keep
  up the great work!

 69. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i’m happy to convey that I’ve a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make sure to don’t forget this web site and give it a look on a constant basis.

 70. This site is mostly a stroll-by means of for all the data you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll positively discover it.

 71. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you?¦ve on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply could not come across. What a great web-site.

 72. What i do not realize is actually how you are not really much more well-liked than you might be right now. You are so intelligent. You realize thus considerably relating to this subject, produced me personally consider it from so many varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 73. Thanks for the good writeup. It in fact was
  a entertainment account it. Look complicated to more introduced agreeable from
  you! However, how could we keep in touch?

 74. You’re so awesome! I do not suppose I’ve truly read a single
  thing like that before. So wonderful to find someone with
  original thoughts on this issue. Seriously.. thanks for
  starting this up. This website is something that’s needed on the internet, someone with a bit of originality!

 75. If some one needs to be updated with most up-to-date technologies therefore he must be go to see this web page and be up
  to date everyday.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.